Inzet NIV

#personeel

Ja, de NIV kunnen nog ingezet worden om iemand vanuit het lerarenplatform aan te stellen of om iemand extra ter ondersteuning in te zetten gedurende de heropstart?

Is er een ppt … document met instructies voor het (poets)personeel rond de poets

#veiligheid

Voor het poestpersoneel is er geen specifieke PP.
Wel het voorgestelde hygiënplan van Cohezio. Dit moet school specifiek gemaakt worden.
Het is wel zo dat eerst onze eigen keukendames moeten ingeschakeld worden en als dit niet toereikend is de rest moet aangevuld worden door ISS.

Er wordt aangeraden om ook voor- en naschoolse opvang opnieuw op te starten. Hangt dat ook af van de risicoanalyse?

Is dat een vrije keuze?

#organisatie

Vrije keuze van de school… in functie van ten eerste veiligheid en in tweede orde organisatie.

Hoe gaan we om met mensen in risicogroepen?

Wat met personeelsleden met gezinslid in risicogroep?

#organisatie

Risicogroepen werknemers:
– Gezien er geen feedback van GEES is ivm wie onder de risicogroep valt, wordt de omschrijving van Sciensano (idem fod waso) gehanteerd. Zie verdere omschrijving in nieuwe versie draaiboek.
§ Sciensano: Risicogroepen voor een ernstig verloop van COVID-19:
– Personen ouder dan 65 jaar
– Cardiovasculaire aandoeningen, diabetes, AHT (arteriële hypertensie)
– Ernstige chronische hart-, long- of nieraandoeningen
– Immunosuppressie, maligne hemopathie, actieve neoplasie
– In tegenstelling tot ‘risicogroepen mogen niet aanwezig zijn’ komt men hier op terug en dient het personeelslid contact op te nemen met de behandelend arts of arbeidsarts
§ De behandelende arts of arbeidsarts kan dan alternatief werk voorschrijven
§ Indien de werknemer die tot de risicogroep behoort toch wil bv. lesgeven kan de directie de arbeidsarts raadplegen voor advies

Moeten wij zelf mondmaskers, handgels en handschoenen voorzien?


Gaan de materialen tijdig in de scholen zijn?

#veiligheid

De centrale zetel van Huis 11 heeft volgende bestellingen geplaatst:
20.000 x handschoenen,
1.000 x chirurgische wegwerpmaskers,
600 x herbruikbare mondmaskers,
500 x handgel pomp 500 ml,
600 x zeepgel en 600 x spray met alcohol.
Joke en Sofie zullen de verdeling van dit beschermend materiaal coördineren. Scholen voorzien best ook een voorraad beschermend materiaal. Dat kan via de apotheek, ook Veritas zou vanaf maandag modieuze mondmaskers verkopen.

Mogen ouders hun kinderen thuishouden als de school herstart op 15 mei?


M.a.w. zijn ze al dan niet onwettig afwezig?

#mensen

Volgens inspectie krijgen deze afwezige leerlingen code P in het register. De school en het CLB dienen te bekijken hoe we de ouders van de kinderen kunnen begeleiden om een terugkeer naar school te bevorderen. Hierbij vraagt het CLB om dit op te pakken vanuit het normale zorgcontinuüm. Dus eerst intern bekijken (leerkracht/zoco) en ouders betrekken in een tweede fase het CLB betrekken.

Mogen we afwijken van de vaste werkdagen (zonder BOC) voor de personeelsleden die deeltijds werken?


Bijvoorbeeld 4/5: normaal woensdagvoormiddag wel werken. Nu niet op woensdagvoormiddag maar halve dag bijvoorbeeld presteren op dinsdagnamiddag.

Voorstel: maak een protocol aan waarin aangegeven wordt dat in functie van de veiligheid en organisatie heropstart scholen er afgeweken kan worden van de vaste dagen (weekrooster) voor personeelsleden die deeltijds werken. De personeelsleden worden hier tijdig (minste 4 werkdagen) vanop de hoogte gebracht met uiteraard respect voor hun prestatievolume.

Specifiek voor opvanglokaal persoon/leerling met mogelijke corona moeten er specifieke materialen zijn nl masker en labojas. Doen we deze aankoop centraal?


Indien we dit zelf dienen te voorzien, wat zijn de juiste specificaties voor deze materialen?

#veiligheid

Chirurgisch masker is voldoende, deze zijn aangekocht door de scholengroep. Labojas dient de school te voorzien. Een katoenen jas of overal die je op 60° mag wassen is voldoende.

Hoe pakken we evaluatie aan binnen BaO?

#leren

Zie deze link

Wanneer starten? 15 mei of 18 mei?

#organisatie

Iedere school gebruikt 15 mei als proefdag.

Mogen we stagiairs inzetten in het Basisonderwijs?

#organisatie

“Na de Veiligheidsraad van vorige vrijdag hebben we in onze lerarenopleiding lager onderwijs de knoop doorgehakt.
Vermits de situatie voor kleuter en lager onderwijs momenteel zeer verschillend is, zullen we vanuit de lerarenopleiding dan ook afzonderlijk met jullie communiceren over de mogelijke inzet van de studenten. Onze collega’s van de lerarenopleiding kleuteronderwijs (BaKO) zullen jullie wellicht op het einde van deze week hierover een mail sturen en meer duidelijkheid geven. Ook zij zullen jullie zo goed mogelijk proberen te ondersteunen.

Wat betreft onze studenten lager onderwijs

Wanneer jullie pre-corona al het engagement aangingen om onze studenten stage te laten lopen bij jullie, kunnen jullie post-corona ook beroep doen op hen. Zoals al gezegd komen zij ondersteunen, kunnen zij op de voor jullie school meest aangewezen manier ingezet worden bij de ondersteuning van de leerprocessen van jullie leerlingen.
Onze eerste- en tweedejaarsstudenten komen naar jullie vanaf 18 mei tot en met 4 juni.
Onze derdejaarsstudenten kunnen starten op 15 of 18 mei en blijven zeker beschikbaar tot en met 19 juni.
Woensdag of donderdag neemt een van onze collega’s telefonisch contact met de directie op om te overlopen welke studenten komen en natuurlijk ook om jullie vragen te beantwoorden.
Wij hopen jullie op deze manier ook vanuit de lerarenopleiding te kunnen ondersteunen tijdens de uitdagende maanden die voor ons liggen!”

Inspectie tot en met 30 april en duur gesprek

Alle scholen/centra (gewoon en buitengewoon basisonderwijs, gewoon en buitengewoon secundair onderwijs, deeltijds secundair onderwijs, deeltijds beroepssecundair onderwijs, volwassenenonderwijs, SYNTRA, deeltijds kunstonderwijs) worden door een onderwijsinspecteur telefonisch gecontacteerd in de periode van 21 april tot en met 30 april. De telefoongesprekken duren gemiddeld 48 minuten met uitlopers tot 80 minuten.

Wat met warme maaltijden?

#organisatie

We stellen deze vraag formeel aan het GO! en specifiek de scholengroepen die samenwerken met Sodexo. Van zodra we hier nieuws over hebben, posten we een update!

Wat met facultatieve verlofdagen?

#organiseren

Uit richtlijnen draaiboek “organiseren” Scholen kunnen er ook voor kiezen om facultatieve verlofdagen en pedagogische studiedagen niet te laten doorgaan. Scholen kunnen hier enkel voor kiezen na overleg met de lokale personeelsvertegenwoordigers..Ons advies hierin is om dit te bekijken met je team vanuit het perspectief van de klant en de school met de noodopvang toch open te houden. We begrijpen dat leerkrachten ook snakken naar een dagje extra om op adem te komen maar zijn van mening dat onze opdracht in deze tijden primeert. Zien jullie creatieve oplossingen om leerkrachten een momentje te geven om op adem te komen?